Betaald educatief verlof

BEV is het wettelijk recht voor werknemers in de privésector om, met behoud van het loon, op het werk afwezig te zijn om les te volgen. Ook wie bij de overheid werkt, komt in sommige gevallen in aanmerking.

De werkgever is verplicht om BEV toe te kennen, en er dient geen verband te zijn tussen de opleiding die de cursist volgt en het werk dat hij/zij doet.

Opmerking:
Volgens de huidige wetgeving worden een aantal opleidingen uitgesloten van BEV. Klik hier om de lijst te openen. Als je twijfelt, dan vraag je dat best eens na op het secretariaat.

Het maximum aantal uur is bij wet vastgelegd. Per schooljaar heeft een cursist-werknemer recht op maximaal:

 • 100 uur BEV indien de cursist één of meerdere beroepsopleidingen volgt.
 • 80 uur BEV indien de cursist enkel taalopleidingen volgt.
 • 105 uur BEV indien de cursist één of meerdere beroepsopleidingen volgt die samenvallen met de werkuren van de cursist-werknemer.

Voor alle opleidingen wordt alleen met het aantal uren van werkelijke aanwezigheid tijdens de lesuren rekening gehouden voor het bepalen van de grootte van het aan een cursist toe te kennen BEV.
Een lestijd van 50 minuten geeft recht op een uur (60 minuten) BEV.

Specifiek vanaf september 2012 komen een aantal opleidingen in aanmerking voor verhoogd educatief verlof. Bij CVO Roeselare gaat het om onderstaande opleidingen:

 • Alle opleidingen bouw
 • Alle opleidingen elektriciteit
 • Alle opleidingen houtbewerking
 • Bepaalde modules uit ICT (computer beginners, Word, Excel, Access, computeroperator)
 • Lassen
 • CAD
 • Auto
 • Kok

Meer info op de website van Werk België.

 

Aanvraag

De aanvraag gebeurt door de cursist bij inschrijving.
Het is aan te raden dat je als cursist je eerst grondig informeert bij je werkgever of je van het recht tot educatief verlof kan genieten. Zo ja, dan kan je een aanvraagformulier bekomen op het secretariaat.

[klik hier om dit aanvraagformulier te openen]

Dat laat je invullen en tekenen door je werkgever en bezorg je zo vlug mogelijk weer op het secretariaat.
Cursisten die een aanvraag indienden ontvangen na de start van de cursus een getuigschrift van regelmatige inschrijving. Dit formulier is bestemd voor de werkgever.

Geldige afwezigheden

Afwezigheden zijn gewettigd bij een schriftelijke verklaring met redenen van:

 • medisch attest van de werknemer of van een lid van zijn familie dat onder hetzelfde dak woont;
 • staking van het openbaar vervoer;
 • staking of ziekte van de leraar;
 • sluiting van de onderwijsinstelling;
 • uitzonderlijke weersomstandigheden in de winter;
 • om beroepsredenen op basis van een attest afgeleverd door de werkgever aan de school.

De directie heeft de bevoegdheid te oordelen over de geldigheid van de afwezigheden.
Een getuigschrift van nauwgezetheid wordt afgeleverd per driemaandelijkse periode vanaf de start. Meer dan 10% ongewettigde afwezigheid op één getuigschrift leidt tot een schorsing van 6 maanden!

Opname verlof

Het BEV moet worden opgenomen tussen begin van de cursus en de laatste lesdag, vermeld op het getuigschrift van regelmatige inschrijving.

 

Meer info

Hebt u vragen rond educatief verlof, dan richt u zich best tot één van onze administratieve medewerkers. Zij helpen u graag verder.

- Op het secretariaat
- Telefonisch: (051) 26 11 94
- Via mail